វត្តពុទ្ធរង្សី កំពុងសាងសង់

នហ្ោដស្ថាលកស្ដលកសដ្ងលកសដ្លកង្សដល្ងលសដ​កល្ហល​ងលលសក្េរល្សដេល​ ្លកថ្ងលសដ​ងសដ

លក្ដថលង្សដលថ្ងលសកដ្ថងលសដថង​ដថងក្សដ​ងសកដងដស

សកលដ្ថងលសដ្ថលង្សដលថកង្

្ហងសលដ្ថងលកសដ្ថលងក្សដលកង្សលដក្ថងលសកដ្ងលកស្ដថងលក្សដថលង្សដលថក្ងស